ТРЗ и личен състав | Защо ни е необходими специалист?

ТРЗ и личен състав: защо ни е необходим специалист?

В миналото в структурата на повечето компании са присъствали два големи отдела. Тяхната основна задача се свързвала с изготвянето и обработването на документи и информация, свързана с трудовите правоотношения на работещите в организацията.

трз и личен състав

Единият отдел е Личен състав. Основната му функция се свързва със:

 • създаването на трудови договори;
 • изготвяне на документи за промени в трудовите правоотношения на даден служител или група служители;
 • създаване на заповеди за отпуск и др.
 

Другият голям отдел е ТРЗ. Съкращението ТРЗ идва от словосъчетанието „труд и работна заплата“. Основната функция на този отдел е правилно изчисление на:

 • възнагражденията, данъчните и осигурителните вноски на работници и служители;
 • отработеното време на всеки служител/работни.
 

След 1989 год. с навлизането на частния бизнес и създаването на много на брой малки фирми функциите на ТРЗ и личен състав вече се поемат от експерт, работещ в счетоводна къща. С тази статия ще обосновем отговора на въпроса Защо всеки бизнес изпитва необходимост от специалист в тази област.

трз и личен състав

Специалист ТРЗ и личен състав: необходима квалификация

Всеки ТРЗ и личен състав експерт трябва да притежава отлични познания в трудовото и социалното законодателство. Той трябва да има грижата и за следене на промените в посочените области. Освен това е добре да може да борави и със специален ТРЗ софтуер, който несъмнено ще улесни процеса му на работа.

Днес съвременният термин, който най-често се използва за хора, занимаващи се с ТРЗ и личен състав, е payroll. В буквален превод от английски език означава „ведомост“. Това е един от документите, който ТРЗ специалистът изготвя всеки месец. Ведомостта представлява списък, който включва в себе си:

 • имената на всички работници/служители в конкретното предприятие;
 • сумите, които се удържат за данъци и осигуровки от заплащането към всеки служител;
 • чистите суми, които всеки един от тях получава като възнаграждение.

ТРЗ и личен състав: защо ви е необходим специалист?

За да си отговорите на въпроса „Имам ли нужда от ТРЗ и личен състав специалист?“, нека ви запознаем с неговите задължения и отговорности. На тази база ще можете да вземете информирано решение дали имате в момента човек във вашата фирма, който може да поеме това задължение. Или е необходимо да потърсите  външен консултант от счетоводна фирма, на когото да аутсорснете тази дейност.

трз и личен състав

Какви с задълженията на специалиста от ТРЗ и личен състав?

А сега да преминем към задълженията и отговорностите, които всеки един ТРЗ и личен състав специалист трябва да умее да извършва:

 • Изготвяне на трудови, граждански и друг вид договори (например договор за управление и контрол), както и на договорни и специални споразумения;
 • Извършване на консултации и съдействие при наемане на нови служители;
 • Изготвяне на договори за поръчка, изработка и др. съгласно разпоредбите на Търговския закон;
 • Регистрация на договорите за управление и контрол в НОИ;
 • Регистрация на трудови договори в НАП или негово регионално поделение, когато се отнася за фирми, извън територията на столицата;
 • Изготвяне на длъжностни характеристики на всички работни позиции в компанията;
 • Създаване на заповеди и ведомости за възнаграждения на служителите- в това число осигуровки, удържани данъци, изплатени суми по сметки;
 • Изготвяне на платежни документи за всички дължими такси и данъци;
 • Извършване на безкасово плащане на заплати;
 • Създаване и поддържане на  регистър на представените болнични листове на служителите във фирмата. Представяне при необходимост при проверка от НОИ;
 • Онлайн регистриране на представените болнични листове в електронния портал на НОИ;
 • Създаване на декларации за свързани лица при необходимост и подаването им в НАП или негово регионално поделение;

и още дейности на специалистите от отдела ТРЗ и личен състав 

 • ТРЗ и личен състав специалистът обикновено е човекът, който представя фирмата пред органите на агенцията по приходи по време на  данъчни проверки и ревизии;
 • ТРЗ и личен състав специалистът е този, който представлява фирмата и при проверки, извършвани от Инспекцията по труда.
 • Създаване на служебни бележки за доход на служител;
 • Изготвяне на всички документи при пенсиониране на даден служител и други услуги, свързани с процеса на пенсионирането;
 • Изготвяне на удостоверения за трудов стаж на служители;
 • Попълване и оформяне на трудови и осигурителни книжки;
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица в Агенция по вписвания и в НАП и подаване на всички необходими декларации и документи;
 • Други услуги, свързани със самоосигуряващи се лица и др.

трз и личен състав

Специалистите съветват, ако нямате ТРЗ и личен състав специалист във вашата фирма, да потърсите външен консултант. Ние от „Via active“ сме счетоводна кантора, която освен в счетоводните услуги е специализирана и във всички процеси, свързани с ТРЗ и личен състав. Запазете си час за безплатна консултация, за да обсъдим заедно бъдещата ни работа.