Счетоводни и данъчни услуги

Eдна от основните услуги предлагани от ВиаАктив, които най-често се търси от клиентите са счетоводни и данъчни услуги.

Данъци според българското законодателство

В България както фирмите, така и физическите лица, трябва да подават годишни декларации за корпоративен данък и данък върху доходите на физически лица и да плащат дължимите данъци всяка календарна година.

За лица, работещи по трудови договори, техният работодател е длъжен да плаща ежемесечно данък върху доходите на физическите лица.

Прилагаме резюме на характеристиките на основните данъци в България:

Корпоративен данък върху доходите в България

Създаването на бизнес в България има много предимства, едно от които е ниската ставка на корпоративния данък.

Данъкът върху корпоративния доход се изчислява въз основа на печалбата на бизнеса за календарната година и трябва да бъде подаден и платен до 31 март на следващата година. (Поради Covid – 19 срока е удължен).

Печалбите се облагат с фиксирана ставка от 10%.

   • Корпоративен данък върху печалбата – 10% плосък данък
   • Данък върху дивидентите – 5%
   • Данък при източника – 10%

Данък върху личния доход и социалноосигурителни плащания в България

Личните доходи се облагат с 10% от брутния доход след приспадане на осигурителните вноски на служителя.

Осигуряването на работниците и служителите се калкулира върху определените брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Не по-малко от минималната работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.

Данък върху доходите и социалноосигурителните плащания в България:

ДДС плащания в България

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е данък върху потреблението, който се прилага за почти всички стоки и услуги, които се купуват и продават за употреба или потребление в ЕС. Стандартната ставка за ДДС в България е 20%.

От 10.06.2020 г. с прието изменение в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), ставката за облагане с данък добавена стойност (ДДС) се намалява на 9% за хотелите, ресторантите, храните за бебета и малки деца, бебешките пелени и бебешките хигиенни артикули и книгите.

Съществуват различни регистрации по ДДС за дистанционни продажби, дропшипинг търговия, електронни услуги и други подобни дейности. При продажба на стоки на физически лица в ЕС през вашият сайт или през платформи като Ebay и Amazon вие извършвате дистанционна продажба на стоки. Всяка една страна от ЕС е определила размер на оборотите от продажби, след преминаването на който трябва да се регистрирате по ДДС във всяка от съответните страни.

В повечето случаи ДДС трябва да се плати за всички стоки и услуги на всички етапи от веригата на доставки, включително продажбата до крайния потребител. Това включва производствения процес от началото до края, например закупуване на материали, транспорт, монтаж, провизии, опаковане, застраховка и доставка до крайния потребител.

ДДС се начислява и дължи в съответната държава на ЕС, където стоките се консумират от крайния потребител. Също ДДС се начислява върху услугите към момента на извършването им във всяка държава от ЕС.

В България регистрираните по ДДС лица, трябва да начисляват на клиентите си ДДС при продажбата на всички стоки и услуги в размер на 20% (освен приетите изключения за намаление на ДДС на 9%).

Фирмата е длъжна да се регистрира по ДДС, ако оборотът през последните 12 месеца на  година надвишава 50 000 лв., но може и да се регистрира доброволно по всяко време.

Декларациите за ДДС трябва да се подават, заедно с плащането, ежемесечно до 14-то число на следващия месец.

Данък върху капиталовата печалба в България

Този данък се дължи при всяка продажба на активи и други елементи от капиталов характер, въпреки че има много варианти за освобождаване, включително продажба на публично търгувани акции.

Продукти, подлежащи на облагане с акциз

Следните продукти са известни като акцизни стоки:

   • Алкохол / алкохолни напитки
   • Енергийни продукти и електричество
   • Тютюневи изделия

Върху тях трябва да се плащат акцизи, когато тези стоки се произвеждат или търгуват.

Счетоводни и Данъчни Услуги от ВиаАктив

Счетоводна къща София –  ВиаАктив, като ваш партньор се грижи за вашият бизнес и финанси, като предлага широка гама счетоводни и данъчни услуги.

След предварителен разговор с вас и анализ на вашата компания ВиаАктив ще ви предложи индивидуален план, който редовно ще обсъждаме и ще работим за успеха на вашият бизнес.

Свържете се с нас за разговор и съвети.