Счетоводство на ЕООД

Един от най-често срещаните видове малък бизнес в България е „Еднолично дружество с ограничена отговорност“ ЕООД. Този вид бизнес е принадлежащ на един собственик, както и целият уставен капитал, и изисква цялостно, стриктно и целенасочено водене на счетоводство на ЕООД.

Едноличният собственик взема всички решения, свързани с дейността на компанията, а лицето може също да бъде самият мениджър на компанията или да реши да назначи друго лице за управител.

Важно е да се отбележи, че собственик на капитала е този, който има задължението да го депозира в специално открита банкова сметка – депозитна сметка, а управителят е този, който предприема бъдещите действия по вписване на дружеството в Търговския регистър , откриване на разплащателни сметки, сключване на договори с бъдещи контрагенти.

Като дружество с ограничена отговорност, ЕООД има всички предимства – и недостатъци – на други видове дружества с ограничена отговорност в България.

Видове юридически лица в България

Има няколко опции за дружество, което можете да отворите в България и това решение ще повлияе на начина, по който правите бизнес, как да управлявате бизнеса си и вашите отговорности:

  • Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) – субект с един единствен собственик с ограничена отговорност.
  • Дружество с ограничена отговорност (ООД) – собственост на двама или повече съдружници с ограничена отговорност.
  • Едноличен собственик (ЕТ) – организация, подходяща за малки предприятия (пълна отговорност на собственика).
  • На свободна практика – персонализирана индивидуална регистрация.
  • Публично дружество с ограничена отговорност (АД) – акционерно дружество – търговско дружество с дялов капитал, притежавано от неговите членове.
  • Представителство в България – Чуждестранни юридически лица, регистрирани в чужбина, могат да регистрират техен клон в България.

Предимства на едноличното ЕООД

Докато едноличното дружество ЕООД и дружеството с едноличен собственик ЕТ са самостоятелни стопански субекти, съществуват предимства, при които ЕТ да стане едноличен собственик ЕООД.

  • ЕООД е отделна стопанска единица от собственика си. Той не е прикрепен и идентифициран със собственика за целите на данъците или задълженията.
  • ЕООД е признат за легитимен бизнес, като задължителното „ЕООД“ е включено в името на фирмата.
  • ЕООД се формира в рамките на държавата и част от процеса на одобрение е регистрация на търговското наименование, така че никой друг бизнес в държавата не може да използва това име.
  • Необходим ви е физически реhистриран адрес за получаване на правната и на кореспонденцията от НАП от Материално Отговорното Лице – МОЛ
  • ЕООД изисква повече документи, отколкото ако управлявате еднолично дружество. В допълнение към устава, трябва да подадете годишен отчет и ако не успеете да направите това, вашият бизнес може да бъде спрян.
  • Собственикът на ЕООД е ограничен до размера на вноската, направена в капитала на компанията пред държавата, банкови институции или контрагенти.
  • Собственикът на ЕООД не изравнява социалноосигурителните плащания в края на годината.
  • Изисква малко първоначални инвестиции – дори внесен капитал от 2 лв. позволява регистрация на фирма (но не е за предпочитане такава малка сума, като първоначален капитал).
  • Плоският данък в размер на 10% от реализираната печалба е за предпочитане пред този на едноличен собственик в размер на 15%.

Разлика между ЕООД и ЕТ в България

Едноличен търговец (ЕТ) е специален юридически орган в българското търговско право. За разлика от други търговски субекти, едноличният търговец е физическо лице с търговска характеристика, приписана от закона.

Чрез регистрацията като едноличен търговец в търговския регистър не се създава ново юридическо лице, но правосубектността на физическото лице се удължава.

По този начин едноличният търговец отговаря за изпълнението на задълженията, произтичащи от търговска дейност, и задълженията, произтичащи от неговата дейност като частно лице. С това той отговаря за задълженията си с всичките си активи.

Предимства на едноличния търговец в България:

  • Няма изискване за минимален капитал при регистрация в Търговския регистър.
  • По-евтина регистрация при изготвяне на документи в Агенцията по вписванията.
  • По-опростена форма на счетоводство, което от своя страна води до по-ниски месечни счетоводни разходи.

Услуги за Счетоводство на ЕООД в България

Ако имате нужда от професионална и англоговоряща счетоводна къща в България, няма нужда да търсите повече. От типичното счетоводство на ЕООД до одити и консултации, ВиаАктив предлага най-доброто качество и гарантирани резултати.